nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
В дитинстві була у мене мрія. Не така амбітна, як у Наталії Королевської, але вона мені теж по-своєму дорога. Дорога насамперед тим, що це єдина моя мрія, яка здійснилася. Так от, я мріяв, що коли виросту, то буду сидіти на балконі і курити. Дурнувате, звичайно, прагнення, але який мрійник- такі і мрії. Звісно, коли я був малим, курити мені забороняли та й балкону у нас в селі не було. Зараз у мене все є, здавалося б- пали собі, труїся від душі. Але деякі люди і тут стають на заваді. Ні, я не про закон, який не дозволяє палити в заборонених місцях, з ним я згоден. Я про того громадянина, який вигадав поміщати на цигарках рекламу про шкідливість паління. Хотілося б зустріти того товариша, тепло йому посміхнутися, з вдячністю потиснути руку, потім взяти її на больовий прийом і переламати на ній всі кісточки, щоб більше не підіймалася на святе. Товаришу, коли я бачу ті чорні, метрові літери- КУРІННЯ ВБИВАЄ, КУРІННЯ ВИКЛИКАЄ ІМПОТЕНЦІЮ і таке інше, а також фото просмолених легень, у мене не виникає бажання кинути курити, ти помилився. Навпаки, рука сама тягнеться за наступною сигаретою. І якщо раніше я палив з задоволенням, то зараз- з абсолютною впевненістю, що недовго мені вже лишилося. Таким чином, життя мені вкорочують не стільки цигарки, скільки твоє сракоруке НЛП. Дякую, одним словом! Та досить про сумне. В цей чудовий день хотілося б побажати всім вам чесних, порядних, компетентних міліціонерів, а міліціонерам- нормальних, людських умов праці.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios