nik_adams: (star)
[personal profile] nik_adams
Бог творить світи. Зіштовхує в Порожнечі гігантського коллайдеру Ніщо з Нічим, жонглює галактиками, розмірковує, як за допомогою сонячної енергії перетворити вуглекислий газ на життєдайний кисень. Хитро посміхаючись в густу сиву бороду прикидає, як краще присобачити до звичайної миші крила птеродактиля і писок свині. Але ні, добрі люди, я не думаю, що Бог когось карає. У нього й без того безліч цікавих і невідкладних проблем. А та злива нещасних випадків, що накрила наших мажорів, то лише наслідки закономірних процесів, що відбуваються в нашому суспільстві. Корупційна Система, яка на їх думку перетворювала їх на богів і робила б їх недоторканими почала їх знищувати. Якщо на пальцях, то працює це приблизно так. Керівник ДАІ дозволяє своєму знайомому чиновнику порушуючи правила дорожнього руху політати на новенькому спортивному авто вулицями міста, сподіваючись, що їхні дороги не перетнуться. Той і літає. До першого стовба. Сам же керівник ДАІ, знаючи, що робиться на дорогах, не ризикує і летить на футбол в надійному, перевіреному всіма можливими службами літаку. Можновладець, який дозволив літати списаному літаку, йде до цілком надійного, щойно побудованого супермаркета , у якого теж всі необхідні дозволи і результати перевірок в порядку. Найобачніший з них нікуди не йде і не їде, залишається вдома, щоб випити з близькими, перевіреними друзями чарку якісної, перевіреної горілки і порадувати родину надійним, перевіреним фейєрверком . Хто зна, може ж їм колись дійде, що вони живуть в тій самій, перевіреній і забезпеченій усіма необхідними дозволами країні, що й ми.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios