nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Серйозний вік, знаковий... Саме час зупинитися і чесно визнати, що нічого путнього з тебе вже не вийде. Не привітають вже гостинні марсіани першого земного дослідника Сергія, пригортаючи тебе до зелених грудей всіма своїми чотирма руками. Не відчуєш на своїх зашерхлих губах лагідних бризок грудневого тайфуна, галсуючи на однощогловому вітрильнику біля берегів Карафуто. І вже точно не буде ніякого мого Великого Роману. З худоби- лише самотня скалярія кої в дванадцятилітровому акваріумі на зйомній квартирі. Не зважаючи на відсутність карколомих перспектив, необґрунтовано щасливий і задоволений життям. На ліцо- явний інфантилізм і невідповідність біологічного та психологічного віку. І це теж чомусь радує. Зовсім не хочеться дорослішати:).


Posted via m.livejournal.com.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios