nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Отже, Двое в комнате, я и Путин -- изображением на экране телевизора иностранного производства. Володимир Володимирович хитро мружить око, посміхається чи то в пишні грузинські, чи то в куцуваті німецькі вуса, відразу й не розбереш, і неквапом починає розмову. "…напомню, пользуясь терминологией ещё царских времён, это Новороссия: Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена, это всё территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, бог их знает. Это всё происходило после соответствующих побед Потёмкина и Екатерины II в известных войнах с центром в Новороссийске. Отсюда и Новороссия. Потом по разным причинам эти территории ушли, а народ-то там остался. Да, сегодня они граждане Украины, но они должны быть равноправными гражданами своей страны, вот в чём всё дело. …вопрос в гарантиях для этих людей",- переконливо доводить він і перші кілька хвилин я справді не знаю, що йому заперечити. Ні, звісно щодо Харківщини він загнув на холодну, Слобожанщина заселялася українцями коли Російська імперія ще тільки з'являлася в планах, а може і в планах її ще не було. А от теперішній Донбас і тодішнє Дике поле справді освоювалися вже за часів Імперії, і проти Потьомкіна, і проти Катерини II мені заперечити нічого. Ні'чого, якщо користуватися концепцією, прийнятою в український історичній науці, згідно якої українці в Російській імперії -- лише колонізований, пригноблений народ, що знемагав під п'ятою московських поневолювачів. Тоді й справді виходить, що південно- східну Україну, Крим, Галичину, Бесарабію, Буковину і Закарпаття Імперія нам піднесла на блюдці з блакитною каймою, доки ми знемагали на своїх шести сотках Наддніпрянщини, Чернігово- Сіверщини і Подділля. Питань нема, український народ в Росії справді був пригноблений, закріпачений, позбавлений повноцінного права на самовираження. Але не більше, ніж будь- який інший народ на теренах імперії, в тому числі і сам російський. Але, разом з тим, українці були повноцінним ІМПЕРІЄУТВОРЮЮЧИМ народом, зі всіма витікаючими з цього статусу наслідками. Ми пошили шинель, з якої виросла велика російська література, досліджували Північний льодовитий океан, освоювали та заселяли Сибір, Далекий Схід, казахські степи, ту ж Новоросію. На наших кістках будували Петербург, Дніпрогес, БАМ, нашим трудом і кров'ю втілювали план ГОЕРЛО та інші п'ятирічки. Це ми мільйонами дохли з голоду заради проведення індустріалізації в найкоротші строки і проводили ту індустріалізацію, в результаті якої наш південний- схід перетворився на один з найрозвинутишіх в промисловому плані регіонів імперії. В решті решт гинули на всіх імперських війнах, здобуваючи для неї все нові і нові території. МИ, на рівні з росіянами і іншими народами імперії. Ми заплатили імперії свою ціну і більше нічого їй не винні. Так само як і Імперія нічого не винна нам. Ми більше не бажаємо гратися в Імперію, тож може давайте просто подякуємо один одному за співпрацю і розбіжимося, доки чогось не вийшло? Мало не забув, ще один момент... Ви кажете, що не знаєте з якого дива більшовики в 20-х роках віддали нам Новоросію. В вашій необізнаності немає нічого дивного, якщо взяти до уваги той факт, що ви її проявляєте завжди, коли вам це вигідно. Як, наприклад, з російськими військами в Криму і на сході країни, про які знають всі, крім, звісно, вас. Більшовики віддали нам Новоросію, бо українці відстояли право на неї зі зброєю в руках під час визвольних змагань 1917- 1921 років, тому Леніну з компанією не залишалося нічого іншого, як хоча б формально виділити територію заселену переважно українцями в окрему державу в складі Союзу, заграючи з місцевим населенням, заради його умиротворення і заспокоєння. Інакше б так звана Громадянська війна тривала б значно довше. І щоб ні в кого не виникало питань про належність східних і південних областей наведу статистику по національному складу цього регіону за 2001 рік. Харківська область: українців- 70,7%, росіян- 25,6%; Донецька область: українців- 56,87% росіян- 38,22%; Луганська область: українців- 57,96% росіян- 39,05%; Миколаївська область: українців- 81,91%; росіян- 14,06%; Херсонська область: українців- 82%, росіян- 14,09%;Одеська область: українців- 62,8%,,росіян- 20,7%. А взагалі, я з Путіним не розмовляю.


Posted via m.livejournal.com.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios