nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Якщо, доки ви курили на балконі, ваша дитина встигла напхати собі повен ніс туалетного паперу і вже запхнула його ватними паличками так далеко, що жодним пінцетом не дістанеш, першим що спадає на думку зробити, це підняти до гори руки, потім опустити їх до рівня грудей, сплеснути ними і скрикнути: "А пробочки!" Але не піддавайтеся миттєвим поривам! Зірвіть на підвіконні листок столітника, вичавіть з нього з пів чайної ложки соку і закапайте його піпеткою в потрібну ніздрю. Вже за хвилину він все зайве вичхає. І дружині про це краще не говорити. Навряд чи вона оцінить те, який ви гарний батько і вашу винахідливість.


Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios