nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
До всіх потрібно ставитися з повагою. Насправді інтереси представників влади (або тих, хто з ними харчується) і людей не перетинаються. Першим потрібні гроші і усвідомлення своєї зверхньості над другими. Людині ж потрібна лише гідність. Елітарність перших ґрунтується лише на тому, що електорат їм заздрить і хоче зайняти їх місце. Друге навіть важливіше, бо навіщо багатство і слава, якщо на тебе ніхто не дивиться з захопленням та заздрістю? Давайте не будемо годувати їх честолюбство своєю слабкістю і залишимося людьми, перетворимо їх межигірря, сваровські, гламурні тусовки на пшик. Ото вони обламаються...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios