nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Карі очі мало якого українця не наповняться сльозою погано прихованої гордості, коли він почує питання: "Де знаходиться найбільша пустеля Європи?". І справді, 160 тисяч гектарів суцільних баханів, верблюдів, ховрашків з затишною сосновою оазою розкинулись на лівобережжі Херсонщини. Зазвичай, в цей приємний для будь- якого кароокого українця момент з'являється єхидний українофоб, який слушно зауважує, що пишатися можна справами рук своїх, а географічні і кліматичні особливості країни то заслуга далеко не громадян України. Зовсім навпаки- і Карпати, і Дніпро існували, коли ще не було не лише українців, а і взагалі, ніяких людей не було. Але в випадку з українською пустелею наш шановний українофоб помилився б бо Олешківські піски- наша заслуга, заслуга людей. На початку ХІХ-го століття освоєння очищених від кочівників Новоукраїнських земель йшло повним ходом. Зокрема, колонізатори в величезній кількості почали розводити ненажерливих овець, які знищили трав'яний покрів степу, ерозії та вивітрювання народили пустелю, звільнені в 1861 році селяни, вирубали залишки лісів і нічим не стримувані піски розповзлися до рекордних розмірів, заполонивши колись благодатний степ. Пізніше, опам'ятавшись, щоб якось зупинити лихо, люди встановили ще один рекорд- насадили навколо пустелі найбільший в Європі штучний лісовий масив. Тож пишатися і показати людям є що: тут і безлюдна Чорнобильська зона, і залишена Прип'ять, мертві моря водосховищ і багато іншого. Приїзджайте в Україну, завжди Вам раді.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios