nik_adams: (Default)
[personal profile] nik_adams
Сьогодні, 09.08.2014 року, близько 04 год. 45 хв. невідомі обстріляли музей авіації в м. Конотоп, Сумської області. Стріляли швидше за все з гранатомета, пролунало кілька досить сильних вибухів, останній потужніший, мою п'ятиповерхівку, що знаходиться метрів за 200 від місця події відчутно струснуло. Постраждали кілька експонатів музею, списані гелікоптери. Серед мешканців міста призовного віку часто зустрічаю таку позицію, що, мовляв, взагалі- то я патріот і коли ті придурки прийдуть до нас, то я обов'язково піду захищати своє місто, свою домівку. Але їхати на Донбас -- зась, хай самі вирішують проблеми, які вони ж і створили. Вибухи, що останнім часом лунають вже по всій Україні доводять хибність цієї точки зору. Якщо не зупинити цю заразу на сході, то коли тут теж почнеться війна і ракети летітимуть в житлові будинки щось захищати вже буде пізно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 21st, 2017 03:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios